ЗАЩО ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАМЕ ОТ УСЛУГАТА „ПРОЕКТ МЕНИДЖМЪНТ“?

ЗАЩО ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАМЕ ОТ УСЛУГАТА „ПРОЕКТ МЕНИДЖМЪНТ“?

Опитът показва, че всеки един проект е изложен на риск, било то чрез просрочване на времето за изпълнение, надхвърляне на определения бюджет, или неуспешно достигане на търсения краен резултат.

Тези проблеми почти винаги възникват в случай на:

  • лошо дефиниране на проекта от страна на инвеститора, дължащо се на недостатъчни консултации със страните участващи в изпълнението на проекта
  • липсата на организация в управлението на проекта и стремеж от страна на изпълнителя за достигане на търсения краен резултат
  • невъзможност от страна на инвеститора за пълна ангажираност и лично участие по време на изпълнение на проекта
  • недостатъчен опит на екипа на инвеститора изпълняващ функцията на проект мениджър
  • неадекватно предаване на информация, водещо до вземане на неправилни решения
  • недобро разпределение на проектните дейности, роли и отговорности

Управлението на проекти помага за намаляване и контролиране на рисковете. Добрия проект мениджмънт въвежда организация, грижи се за спазване на сроковете и бюджета, а отговорностите на страните в процеса са ясно дефинирани. Методологията за управление е ясно документирана и би могла лесно да се приложи при различни проекти, така че участниците в проекта, могат да се поучат от опита на специалисти в областта на управлението на проекти, или инвеститорски контрол.

Принципите на управление на проекти и инвеститорски контрол са еднакво ценни както за мащабни, така и за по-малки проекти. В зависимост от естеството на вашия проект, следва да се определи най-добрия подход за неговото управление и в последствие да се приложи в съответствие с нормативни, технически и други изисквания.