Инвеститорски контрол

Инвеститорски контрол

Инвеститорският контрол гарантира спазването на договореностите между възложителя и участниците в строително-инвестицонния процес.

Услугата дава възможност на инвеститора да управлява и контролира цялостния процес на влагане на активите на база на специфичните му изисквания. От нея могат да се възползват както частни инвеститори, така и държавни структури.

Инвеститорският контрол се осъществява по време на целия жизнен цикъл във всички фази на проекта – инвестиционни решения /намерения/, проектиране и строителство. Предвиждането на бюджет за инвеститорски контрол в рамките на одобрения бюджет за всеки етап от проекта е гарант, че работната сила, материалните и финансови ресурси ще се използват рационално и ще се постигне добра възвръщаемост на инвестициите. За да се улесни упражняването на инвеститорски контрол по време на строителство е необходимо преди стартирането на проекта да се извърши внимателен преглед и оценка, както и да се направи технико-икономически анализ.

За намаляване на риска във фаза строителство трябва да се изяснят няколко основни фактора:

 • процедурите по финансовите взаимоотношения между строителя и инвеститора;
 • адаптирането на инвестиционния проект в динамичната икономическа среда;
 • контрола на промените в строителния процес;
 • инженерингова промяна съгласно определени процедури за определяне на цените;
 • анализ на инвестиционните разходи;
 • методите на строителство.

Нашата услуга обхваща процеса на проектиране, установяването на неточности и непълноти в проекта и техническата спецификация, предлагането на икономически обосновани варианти за оптимизация в началния етап на проектиране. Осъществяваме и контрол върху приемането и отчитането на количеството и качеството на СМР, върху разходите и анализните цени, върху графика на изпълнение и изискванията за безопасност. Сред ангажиментите на Корект Проект са и  периодичните оперативки с участниците в строителството, както и представляването на възложителя пред експлоатационни дружества, държавни органи, комисии и др., съгласно  предоставените му правомощия.

Нашите клиенти 

 • Kraft foods
 • Sopharma Trading
 • Witte Automotive
 • Coca-Cola
 • Bulmat
 • DZI
 • BHTC
 • prestige
  Prestige 96
 • Melexis
 • KBC Group
 • Kamenitza
 • Decathlon
 • Billa
 • Enco Vending
 • Sensata Technologies
 • 2. Wirtgen
  WIRTGEN GROUP
 • Sopharmacy
 • DSK Bank
 • Office 1
 • LEM Bulgaria
 • Orbico
 • Sopharma
 • Grand Plaza
 • ABB
 • Ina Trading
 • FIL Co
 • Magna
 • Еконт
 • EOS
 • Gamma Design
 • Xpeqt