КАКВО ВСЪЩНОСТ ПРЕДСТАВЛЯВА СТРОИТЕЛНИЯТ МЕНИДЖМЪНТ?

КАКВО ВСЪЩНОСТ ПРЕДСТАВЛЯВА СТРОИТЕЛНИЯТ МЕНИДЖМЪНТ?

Мениджмънтът на строителен проект може да се дефинира като задаване на посока, регулиране и координиране на даден проект от началната му фаза на развитие до пълното му завършвне. Крайната цел на управлението на строително-инвестиционните проекти е пълното удовлетворяване на изискванията на клиента за реализиране на надежден проект, както по отношение на функционалността, качеството, срока, така и по отношение на бюджета. Съществуват широк кръг видове строителни проекти, като например търговски, жилищни, промишлени и други.

Управление на строително-инвестиционни проекти: Основни функции

Строителният мениджмънт обикновено обхваща множество различни функции, като най-важните от тях могат да бъдат обобщени по следния начин:

  1. Определяне на целите и плана на проекта, включително обхват, изготвяне на график, бюджетиране, вземане на решение относно реквизитите, които следва да се изпълнят, както и избор на участници в проекта.
  2. Увеличаване на ефективността на ресурсите чрез придобиване на работна сила и на необходимото оборудване.
  3. Провеждане на множество операции чрез легитимна координация и управление на договарянето, планирането, оценката, проектирането и строителството по време на цялата процедура.
  4. Ефективно развитие на солидна комуникация между участниците за разрешаване на евентуални конфликти.

Етапи на процеса по управление на проекта

По принцип всеки проект има стандартен жизнен цикъл, независимо от неговите особености, като тази структура може да бъде разделена на четири основни етапа:

Стартиране на проекта

През първата фаза се определят целта и осъществимостта на проекта. Това е решаващ етап от целия процес, тъй като може да покаже дали този проект е добра възможност или не. Ако е необходимо, се извършва проучване за осъществимост и въз основа на резултатите от него се изготвя препоръчано решение /план.

Планиране

Етапът на планиране на проекта е вторият етап, отразяващ цялата работа, която реално трябва да се свърши. Това е постоянна дейност почти до края на проекта. Основен приоритет, по време на тази фаза е планиране на време, разходи и ресурси за проекта, въз основа на което екипът разработва и стратегията, която трябва да се следва.

Фаза на изпълнение

По правило тя е разделена на два основни процеса: изпълнението и мониторинга и контролирането. Екипът на проекта се трябва да се увери, че се изпълняват необходимите задачи, като същевременно се следи напредъкът и се правят промени. Всъщност, мениджърът на проекта прекарва по-голямата част от времето в стъпката за мониторинг и в зависимост от информацията, която получава, пренасочва задачите и поддържа контрола върху проекта.

Заключителна фаза

Последният етап на проекта представлява официалното му завършване. Ръководителят на проекта оценява какво се е осъществило добре, както и предвижда потенциалните неуспехи. В крайна сметка екипът изготвя доклад за проекта, изчислява окончателния бюджет и предлага информация за всички задачи, които остават недовършени. Докладът на проекта в съчетание с анализа на потенциалните неуспехи ще бъде ценна обратна връзка за бъдещи строителни проекти.