КАК МОЖЕ ПРОЕКТОВИЯТ РЪКОВОДИТЕЛ ДА МОТИВИРА ЕКИПА?

КАК МОЖЕ ПРОЕКТОВИЯТ РЪКОВОДИТЕЛ ДА МОТИВИРА ЕКИПА?

Определяне на цели: създаване на чувство на отдаденост към проекта от страна на членовете на екипа. Необходимо е да обясните не само изискуемите резултати, но и как поставените цели са обвързани с организацията и с общите приоритети. Също така е важно да мотивирате екипа за допринасяне към поставените цели, в противен случай ще възприемат, че това е решение, наложено на ръководството.

Иновация: Добрият мотиватор успява да разпознае изграждането на култура на иновациите и отчитане на успеха, когато новите идеи достигнат ниво на реализация. Затова е необходимо осигуряването на достатъчно време за взаимодействие в рамките на екипа с цел генериране на нови идеи. От съществено значение е да позволите на екипа и да отхвърля предложения.

Колективно разрешаване на проблем: Когато екипът е изправен пред труден казус, насърчете участниците да използват креативни начини за достигане на решение заедно. В този случай ръководителят на проекта улеснява разрешаването на проблема.

Цялостно екипно развитие: Не се опитвайте да прилагате натиск върху развитието на екипа в една посока. Предоставяйте възможности на Вашите служители да работят заедно по определени задачи, обучения и др., което би довело до естественото създаване на продуктивни взаимоотношения. Истински ефективен екип е този, който се възползва от силните страни на всеки един участник и минимизира индивидуалните слаби страни.

Отпразнувайте победата: Когато екипът достигне до ключов момент в проекта, като например получаване на одобрение на ключов елемент, оценете и благодарете за добре свършената работа.

Създайте пример: членовете на екипа ще научат много от държанието на ръководителя и като резултат ще придобият голяма част от чертите на неговото бизнес поведение. Като ръководител на проект Вие трябва да сте сигурни, че Вашите действия и думи са последователни и логични. Вашият ентусиазъм и реакции ще ръководят и отношението на екипа към проекта.

Определете каква е ползата за екипа: Дали това е важен социален проект, който съответства на ценностите им, или им дава възможност да придобият квалификация и да печелят достатъчно пари, за да постигнат лични цели. Членовете на екипа в крайна сметка са свързани на първо място с техните собствени нужди.

Това ни връща до йерархичната пирамида на Маслоу, ключът към мотивиране на членовете на екипа е в пресъздаването на целите на проекта в цели с лична стойност. Ръководителят на проекти трябва да опознае членовете на екипа, за да установи какво е важно за тях и по този начин да ги мотивира за постигане на отлични резултати.