НАБЛИЖАВАЩИ СРОКОВЕ ЗА ПАСПОРТИЗАЦИЯ НА СГРАДИ ТРЕТА КАТЕГОРИЯ

НАБЛИЖАВАЩИ СРОКОВЕ ЗА ПАСПОРТИЗАЦИЯ НА СГРАДИ ТРЕТА КАТЕГОРИЯ

В Наредба 5 за техническите паспорти от 28.06.2006 г. са фиксирани крайни срокове за изготвяне на технически паспорти на всички съществуващи сгради. Сроковете за сгради от първа и втора категория вече изтекоха. За сгради трета категория понастоящем срокът е 31.12.2012 г. Според чл. 137, ал. 1, т. 3 от Закона за устройство на територията в тази категория сгради попадат:

– жилищни и смесени сгради с високо застрояване – над 5 етажа или над 15 м. височина на кота корниз, стреха или борд на покрива;
– производствени сгради с капацитет от 100 до 200 работни места и съоръженията към тях;
– сгради и съоръжения за обществено обслужване с капацитет от 200 до 1000 посетители или разгъната застроена площ над 5 000 м2;
– електрически централи и топлоцентрали с мощност до 25 мегавата;
– реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите от тази категория.

При повечето жилищни сгради собствеността е колективна. Решенията се взимат на общо събрание, на което трябва да се убедят много и различни хора в необходимостта и правилността им. Това прави срокът за събиране на необходимите средства за заплащане на техническия паспорт абсолютно неясен. За подпомагане на решението на общото събрание е необходимо да има конкретни оферти, които да отразяват ясно и точно обхвата на работа и цената за изработка на паспорта.

При производствените сгради практиката показва, че е необходимо собственикът да бюджетира в капиталните си разходи за следваща година и изработване на технически паспорт.

Срокът за събиране на информация, запитване на фирми, получаване и оценяване на офертите е около 1-2 месеца.

Сроковете за изработване на технически паспорт и енергийното обследване на сградата варират в зависимост от спецификата и площта на сградата, наличието на строителна документация и организационните възможности на фирмата-изпълнител, но не са по-кратки от 1-2 месеца.

В Наредба 5 е записано, че ако не бъде направен технически паспорт на сградите в регламентирания срок, кметът на общината е длъжен да разпореди изработването му за сметка на собствениците на сградата. Този вариант ще елиминира възможността за избор на оферта и оптимизиране на цената от собственика на сградата.

Изложеното показва необходимостта от скорошно започване на проучване на пазара, събиране на оферти, бюджетиране и събиране на средства за изработване на технически паспорт.