НУЖДАЕМ ЛИ СЕ ОТ ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

НУЖДАЕМ ЛИ СЕ ОТ ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

НУЖДАЕМ ЛИ СЕ ОТ ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

Много компании смятат, че тяхният проект не е твърде голям или сложен и поради тази причина не се нуждаят от ръководител на проекта. Преди да вземате решение, трябва да си отговорите на няколко въпроса.

1. Кой ще създаде и поддържа графика?

Ако проектът има целева дата, която е повече от две седмици, трябва да имате някаква представа за времева линия, за да се гарантира, че проектът бъде завършен навреме. Проджект менидъра трябва да бъде в състояние да определи и приложи подходящите коригиращи мерки, ако проектът започне да се отклонява от графика.

2.  Кой ще управлява бюджета?

В повечето случаи по време на процеса на иницииране на проекта са установени някои финансови ограничения или оценки (евентуално под формата на предложение и / или работно изявление). Ясно е, че колкото по-голям е проектът, толкова по-голям е рискът от превишаване на материалния бюджет и необходимостта да се обърне специално внимание на действителните разходи спрямо първоначалния бюджет. Като минимум реалните часове, изразходвани спрямо планираните, трябва да се проследяват редовно. В допълнение, както в случая с графика на проекта, лицето, което проследява бюджета, трябва да може да идентифицира и приложи подходящи коригиращи мерки, ако проектът започне да се отклонява от планирания бюджет.

3. Кой ще идентифицира и управлява промените?

Това  решение е изключително важно за проекта. Трябва да се определят какви са областите, в които промяната може да се въведе? Ръководителят на проекта и неговият екип трябва да подчертаят и разрешат проблемите, свързани с възникналите промени.

4. Кой ще предоставя актуализации на състоянието на клиента?

Неспособността да се комуникира с клиента по ясен и последователен начин през целия жизнен цикъл на проекта може да изнерви. Трябва да има служител, който да е на място за редовно предоставяне на качествени доклади за качеството (в писмен вид) и активно управление на проблемите, когато възникнат.

5. Кой ще улеснява основните срещи на екипа?

Кой ще осигури лидерство в екипа чрез улесняване на ефективни екипни срещи? Тази функция включва за навременно уведомяване относно напредъка и предстоящите критични дейности на членовете на екипа, както и последващи действия по ключови въпроси по проекта и действия.