РАБОТА В МАТРИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ – КЛЮЧ КЪМ УСПЕХА

РАБОТА В МАТРИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ – КЛЮЧ КЪМ УСПЕХА

Тъй като организациите искат да направят повече с по-малко ресурси и да локализират специфични познания /такива, каквито рядко се срещат/, по-добре в цялата си организация, виждаме, че много компании се превръщат в матрични структури. Матричната структура може да бъде определена като “смесена организационна форма, в която нормалната йерархия е покрита от някаква форма на странична власт или влияние, което води до две насоки на управление – едната по протежение на функционалните линии, а другата по линия на проекта“.

Няма съмнение, че матричната структура може да предложи значителен брой ползи, включително по-ефективно използване на ресурсите и стандартизиране на процесите работните практики в различни реализации. Предизвикателството е, че работата в матричната организация изисква нови умения и компетенции, за да се гарантира, че планираните ползи от матрицата се реализират както е предвидено.

За да работите ефективно като функционален мениджър на ресурси или като мениджър на проект в матрична структура, лидерите трябва да притежават:

  • Организационно мислене – това може да се определи като задълбочено разбиране на формалната организация (напр. цели, роли, процеси и т.н.) и неформалната организация (напр. политика, неформални процеси, власт и т.н.) знания за вземане на всички решения.
  • Влияние – влиянието е способността да оказва влияние върху характера, развитието или поведението на някого или нещо такова. Успешните мениджъри изпълняват стратегии за влияние по начин, който постига положителни резултати и изгражда или укрепва взаимоотношенията.
  • Самоуправление – това може да се определи като способността да разберете и контролирате / управлявате емоциите и реакциите си. Самоуправлението включва самосъзнание, саморегулиране и мотивация.
  • Сътрудничество – това е способността да си сътрудничим с други, за да постигнем общи цели. Сътрудничеството включва гъвкавост, поставяне на колективните нужди на групата пред себе си и сътрудничество с други хора, за да постигнете положителни резултати.
  • Фокусиране върху клиента – фокусирането върху клиента може да се определи като позициониране на клиента и удовлетворението му в центъра на всичко, което правите. Става въпрос да сте сигурни, че разбирате какво е важно за клиента и работите, за да превишите тези очаквания, за да задълбочите и укрепите връзката.
  • Емпатия – съпричастността може да се определи като интелектуална идентификация с чувствата, мислите или отношението на друг. Това означава да можете да виждате неща от гледна точка на друг човек, дори и да не сте съгласни с тях.

Без тези ключови компетенции виждаме, че матричните организации се борят с редица предизвикателства, включително:

  • Объркване на ролите, водещо до конфликт или дублиране на усилия.
  • Несъответстващи приоритети в различните бизнес единици, които оказват неблагоприятно отражение върху резултатите от бизнеса.
  • Липса на обратна връзка за отделни сътрудници, на които са възложени проекти, водещи до демотивиране или лошо личностно развитие.

Много организации отделят време, за да приложат политики и процедури, за да подкрепят матричната си среда, но за истински успех те също трябва да обмислят инвестиране в обучение, за да изградят правилните умения и компетенции на своите лидери.