РЕШЕНИЯ: КАК ДА СЕ СПРАВИМ СЪС СТРОИТЕЛЕН ПРОЕКТ ПРЕД ПРОВАЛ?

РЕШЕНИЯ: КАК ДА СЕ СПРАВИМ СЪС СТРОИТЕЛЕН ПРОЕКТ ПРЕД ПРОВАЛ?

инж. Христин Хараланов*, Корект Проект (www.correctproject.com)

 

Общоизвестен факт, познат на всеки занимаващ се със строителство в страната е, че в момента има десетки замразени проекти във всички строителни сегменти – жилищно строителство, търговски обекти, МОЛ-ове, производствени и офис сгради. Можем да „видим” тази тъжна констатация, разхождайки се из градовете, тъй като повечето от тези сгради изникват пред очите ни. Според данни, изнесени от Камарата на строителите през юни 2011 г., стойността на замразените проекти е над 8 млрд. лева, което се равнява на стотици хиляди квадратни метри площ.

По малко известен факт е, че причина за състоянието на пазара в момента не е само Кризата, а лошото управление на строителните проекти. Реалността, в която на пазара присъстват толкова много “замразени” обекти, е доказателство, че добрите практики все още не са се установили трайно в български условия. Тяхното неприлагане обаче може да продължи да създава главоболия и да има водеща роля в строителния сектор и когато той излезе от ситуацията на криза. При една добре изяснена концепция за проекта и нужните за него инвестиции в началото, може така да се структурира процесът, че да няма големи изненада при изпълнението.

Но какво да направим ако строителният ни проект вече е заплашен от провал? Ако вече сме преминали през началният етап на строителния проект и срещаме затруднения при неговото изпълнението или излизаме извън неговия бюджет или график? При откриването на подобни проблеми, екипът управляващ проекта не бива да избягва темата за пречките, а да вземе бързо решение как да продължи. Ето няколко предложения, които могат да ни насочат в правилна посока:

• Преосмислете обхвата. Първо отделете внимание на документацията, включително на отчета за извършена работа и одобрените промени. Обмислете какво е необходимо да бъде изпълнено. От друга страна е необходимо да подредите и оформите документите, които допълнително са били прибавени към проекта. Нужно е ясно да разберете ангажиментите и очакванията на участниците(Строител, Проектант, Строителен надзор и др.) в строителния процес. Анализирайте тази информация и поставете приоритети и насока за влагане на допълнителни усилия при изпълнение на целта на проекта.

• Изгответе график за изпълнение: На базата текущото състояние на проекта и наличните ресурси преработeте графика.  Вземайки предвид количеството оставащи работи, определете реалистична времева рамка за завършване на обхвата на проекта. Ако желанието на инвеститора е да се изпълни в по-кратък срок, е необходимо да се вложат допълнителни ресурси.

• Определете разходите: Изяснете какъв е бюджетът и каква част от него вече сте използвали. След изчисляване на разликата между двете суми сравнете с това, което остава да бъде изпълнено. Ако останалата сума не е достатъчна за изпълнение на оставащите строителни работи, направете необходимите стъпки за оптимизация на проекта.

• Оптимизирайте проекта: Изяснете каква сума не ви достига за реализацията на проекта. Прегледайте детайлно оставащите строителни работи и дейности за изпълнение. Може да направете замени на материали , машини и съоръжения, но не за сметка на цялостната концепция  и качество на проекта. Помислете за поетапно изпълнение и реализация на сградата.

• Разработване на алтернативни варианти: Използвайки обхвата на проекта, изготвения график и данните за необходимите разходи, прегледайте отново наличните опции. Базирайки се на „проектовия триъгълник”, включващ обхват, време и разходи, обмислете влиянието на различните варианти върху всеки един от посочените три фактора. Вашият план ще включва ли добавянето на нови ресурси? Удължаване на срока? Редуциране на обхвата? В някои крайни случаи правилното решение е анулиране на проекта. Непопулярен избор е оттеглянето на някои проекти. Намаляване на продължителността на тестовата фаза е известен вариант, но не е за препоръчване.

• Припомнете си научените уроци и започнете на чисто: Срещнете се с екипа и с останалите участници, за да определите в коя част на проекта са се появили проблеми. Признайте реалностите и започнете със здравословна доза реализъм и оптимизъм. Създайте списък от стъпки, които да следвате с цел избягване на едни и същи грешки в бъдеще. Ревизирайте обхвата, намерете нужното финансиране, преосмислете графика и получете нужното одобрение.

Управлявайте ефективно проекта: Убедете се, че екипът за управление е запознат в детайли с Вашата нова цел и изисквания. Доверете се на екип с доказан опит и професионални умения. Поставете ключови етапи за проверка на бюджета и графика за изпълнение. Не се вглеждайте само в резултата, защото той е следствие от много усилия и последователност от действия. Правете периодични оперативки, за да получавате навременна информация от участниците  за състоянието на проекта.
– – – – – – –
* Инж. Христин Хараланов е управляващ партньор на “Корект Проект” ООД – консултантска компания в областта на управлението на проекти, строителен мениджмънт и инвеститорски контрол.
Притежава образователно-квалификационна степен магистър, специалност “Строителство на сгради и съоръжения”, като разширява своите професионални познания, специализирайки “Управление на земи и имоти”.
Сред реализираните от “Корект Проект” ООД проекти са офис сградите: Централна офис сграда на “Банка ДСК”, “Екс Ес Тауър” и “ХИС Холдинг”, нова производствена сграда на фирма “Крафт Фуудс България” АД, многофункционален комплекс “Гранд Плаза” в гр. Русе (първи етап), логистичен комплекс “бЕРС” и др. “