РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО. РОЛИ И ОТГОВОРНОСТИ

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО. РОЛИ И ОТГОВОРНОСТИ

Ръководителят на проекта носи цялостната отговорност за успешното планиране, изпълнение, мониторинг, контрол и приключване на проекта. Той трябва да притежава комбинация от умения, включително способност да задава проницателни въпроси, да открива несъстоятелни предположения и да разрешава конфликти като по-общи управленски умения.

Ролята

Ръководителят на проект е ключова фигура на всеки екип, извършващ услуги в сферата на строително-инвестиционния бизнес. Той основно е отговорен за цялостната успеваемост на изпълнението на проекта, постигайки определени цели, като съблюдава правилата както за безопасност, така и за коректност към клиента.

Той трябва да е в състояние да осигурява ефективно изпълнение в кратки срокове, стрикно придържане към бюджета, както и да създава положителна клиентска среда, така че всички страни да поддържат добра връзка по време на договорните отношения.

Ръководителят на проекта управлява редица услуги, които трябва да бъдат осъществени в срок, за да се гарантира, че всички дейности съобразно графика ще бъдат са завършени навреме. За да бъде преодолян даден риск, ръководителите на проекти трябва да демонстрират инициативност и да могат да намерят начини за най-добрата адаптация в критична ситуация, като осигурят предварително успешен общ анализ на критичните пътеки.

От ръководителите на проект се очаква да изявят лидерски умения както на самия строителен обект, така и в офиса. Те ще трябва да организират възможно най-добрия екип за осъществяване на проекта, като осигурят тренинги и обучения на служителите съобразно основните ценности на компаниите. Единствено насърчаването на високите постижения и качеството на работа ще доведе до добра репутация сред клиентите.

Отговорностите

  • Планира предоставянето на проекта.
  • Управлява ежедневните работни дейности, усвояване на средствата, изпълнението, осигуряването на технически консултанти, ангажирани с клиентските задачи. Обхватът е широк – от гарантиране на правилните материали преди започване на работа до разясняване на работната етика и задълженията на колегите.
  • Докладване за напредъка по проектите чрез подходящи за сектора медии, поддържане и актуализиране на докладите по проектите, инвеститорски контрол и финансовото отчитане по висок стандарт.
  • Планиране и организиране на посещения, както на съществуващите, така и на нови потенциални клиенти
  • Развива контакти с висши служители, директори и други влиятелни служители по време на етапа на изпълнението.
  • Координира необходим допълнителен съпорт и тренинги.
  • Изготвя доклади за всеки проект през договорени интервали от време, както и в случаите, когато се изискват важни самостоятелни действия.