РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТ- НУЖДА ОТ ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТ- НУЖДА ОТ ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ

Да, ако сте ръководител на проект, Вие имате нужда от лидерски умения!

Днес ръководителите на проекти трябва да притежават лидерски умения, за да изпълняват ефективно своята роля в организацията и да се открояват от останалите членове на екипа. Трябва да притежавате качество, което да Ви различава от другите, особено ако сте в период на търсене на работа или сте притеснени за сигурността на поста си, имайки впредвид състоянието на сегашната икономика.

Въпреки че проблемът със запазването на работата винаги е бил налице, то днес с настоящата икономика е още по-съществен, взимайки впредвид, че  ръководителите на проекти разполагат с все по-ограничен бюджет, с по-малко ресурси на разположение за своите проекти и редуцирано време за разработване на продукти/услуги на пазара, за да се гарантира запазването на конкурентноспособността на организациите в глобалната икономика.

Много ръководители на проекти притежават сериозни технически умения, но понякога са лишени от умението да критикуват, което е необходимо за пълната ефективност.

За да бъдат ефективни в различните организационни структури, ръководителите на проекти трябва да притежават следните качества:Ето защо, лидерските умения без съмнение са основно изискване за ръководителите на проекти. Трудно може да се управляват големи екипи от хора с различни лични цели и разнообразни културни среди, ако не притежавате лидерски умения.Без съмнение ръководителите на проекти, които не са добре запознати с техническите умения определено не биха могли да изпълняват ролята си ефективно. Притежаването на технически умения, както и на сертификати не са обаче достатъчни за справяне с конкуренцията и за постигането на дългосрочен успех и потенциал за развитие. Необходимо е да бъдете критични. Например, колко пълноценни могат да бъдат ръководителите на проекти, ако не притежават умения за екипна работа, ако не са ефективни във влиянието си над останалите, или не са способни да общуват и да презентират ефективно? Реално те не могат да бъдат пълноценни.

Ето защо, лидерските умения без съмнение са основно изискване за ръководителите на проекти. Трудно може да се управляват големи екипи от хора с различни лични цели и разнообразни културни среди, ако не притежавате лидерски умения.

За да бъдат ефективни в различните организационни структури, ръководителите на проекти трябва да притежават следните качества:

 • лидерство;
 • способност за изграждане и сплотяване на екипа;
 • мотивация;
 • комуникационни качества;
 • влияние;
 • вземане на решения и носене на отговорност;
 • политически и културни познания;
 • водене на преговори.

Други умения, които са важни зa хора водещи екипи по проект включват:

 • справяне с конфликти;
 • спомагане за мотивираността и развитието на другите;
 • ефективно управление на времето и поставяне на приоритети;
 • разрешаване на проблеми;
 • презентационни умения;
 • установяване на цели/делегиране.

Всички тези междуличностни и лидерски умения са необходими, за да могат  ръководителите  да осъществяват ефективно управление на проектите, независимо от техния обхват.

Демонстрирането на компетентност от страна на мениджърите на проекти, води до по-големи шансове за успех на проекта и до създаването на ясна структура на управление.

Разбирайки общия контекст на проекта и представяйки визията на проекта на проектния екип и на останалите членове от организацията, води до въвличане на ръководителя на проекта в процеса на взимане на решения, който ще бъде приключен в рамките на проекта.

Посочените по-горе качества, в допълнение с уменията за стратегическо управление, както и стратегическо планиране и управление на промените, помагат на ръководителите на проекти да бъдат видяни като ключови елементи в организацията, като хора с потенциал за издигане в йерархията и заемане на главна лидерска позиция.

И нека да не забравяме други важни умения, като:

 • умение за работа в екип;
 • способност да се мисли в перспектива, да се предвиждат потенциалните проблеми, рискове и т.н.;
 • чувство за хумор (често то е необходимо,когато времената са напрегнати и справянето с обема на работа изглежда невъзможно);
 • управление на логистиката;
 • организационни умения.

Ръководител на проекти, притежаващ комбинация от технически умения и съответните лидерски умения, ще го/я представи в силна позиция и ще представлява ценен ресурс за организацията като цяло.

Ръководител на проекти ли сте? Ако не, смятате ли да станете? Съставете свой личен план за развитие.