СТЪПКИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ

СТЪПКИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ

Според приетата Наредба 5 от 28 Декември 2006 година сградите в България подлежат на поетапна паспортизация. От края на  миналата година крайните срокове за издаване на паспортите са удължени с две години за сградите от трета, четвърта и пета категория. Удължаването на срока, обаче не означава отменяне на наредбата. Това са стъпките, през които трябва да премине всеки собственик на жилище или друга сграда, с оглед да спази наредбата за техническите паспорти:

– За сградите с един собственик ( в общия случай производствени и промишлени сгради) е необходимо да бюджетира бъдещия разход за технически и енргиен паспорт. За жилищни сгради, с повече от един собственици,  трябва да се проведе общо събрание на етажната собственост, на което да се вземе решение за възлагане на изработката на Технически и Енергиен Паспорт.

– Събират се поне три оферти, от които се избира една от тях. Не винаги обаче най-ниската цена е измерител за извършената работа.

– Избира се фирма и се възлага изработката на Технически и Енергиен паспорт според чл.9 ал.1 от Наредба 5 за техническите паспорти на строежите. Сключва се договор със съответните физически или юридически лица.

– Всеки собственик или наемател е длъжен да осигури достъп до апартамента си при огледа на всеки един от специалистите.

– Техническия паспорт се съставя въз основа на резултатите от обследването и оценката на строежа.

– Техническите и енергийните паспорти се регистрират в съответната община, след подаване на заявление по образец и внасяне на съответната такса.

– В част Част Б “Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти” специалистите по отделните части вписват резултатите от извършени обследвания и необходимост от извършване на основно обновяване, реконструкция, основен ремонт и други промени, които трябват да бъдат извършени в упоменатия срок;

– Според последната промяна на Наредба 5 за техническите паспорти на строежите, изменение в В ДВ бр.98 от 2011година, сроковете за съставяне на паспортите се променят както следва:

За сгради трета категория – с височина над 15 м, над 5 етажа – до 31 декември 2014г.
Втази категория влизат : жилищни и смесени сгради с високо застрояване (с височина над 15 м), сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгърната застроена площ над 5000 кв.м. или с капацитет от 200 до 1000 места за посетители, производствени сгради с капацитет от 100 до 200 работни места и съоръжения към тях;

За сгради четвърта категория – с височина до 15 м, до 5 етажа – до 31 декември 2016г.
Втази категория влизат :  жилищни и смесени сгради със средно застрояване (с височина до 15 м); сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м. или с капацитет от 100 до 200 места за посетители, производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръженията към тях;

За сгради пета категория – с височина до 10 м, до 3 етажа – до 31 декември 2018г.
Втази категория влизат : жилищни и смесени сгради с ниско застрояване (с височина до 10м), вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгърната застроена площ до 1000 кв.м. или с капацитет до 100 места за посетители, производствени сгради с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях.