СТЪПКИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

СТЪПКИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Управлението на риска е дисциплина, застъпваща проактивното управление, оценката на текущия риск и вземането на решения през цялостния жизнен цикъл на проекта.

Екипът на проекта оценява, наблюдава и активно управлява рисковете до момента, в който те бъдат разрешени или преминат в графа проблеми, където биват третирани като такива.

Процесът на управление на риска се състои от шест логични стъпки, по време на които екипът управлява текущите рискове, планира и изпълнява стратегии, свързани с риска.

Идентифициране на риска – позволява осъзнаването на възможните заплахи и потенциални проблеми.

Анализиране на риска – преобразуват се оценките или данните за специфични рискове по проекта, които се очертават при първата стъпка на идентифициране, позволявайки на екипа приоритизиране на решенията.

Планиране на риска – използва се получената информация от предишните етапи на анализ, за да се формулират стратегии, планове и действия.

Проследяване на риска – етап при който се наблюдава статусът на специфичните рискове и се описва напредъка в съответните планове за действие.

Контрол на риска – процесът на изпълнение на плановете и всички свързани с тях доклади.

Обучение – стъпка при която се формулират научените уроци, осъвременяват се съответните документи и инструменти, осигурява се основа за бъдещи начинания на компанията.