УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ Е ВИД ИЗКУСТВО

УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ Е ВИД ИЗКУСТВО

УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ Е ВИД ИЗКУСТВО

Проджект мениджмънта или управлението на проекти може да се определи като дисциплина, която включва планиране, организиране и управление на различни ресурси, с цел – успешно завършване на проекта. От своя страна проектът е организирана работа, за постигане на предварително определена цел, включваща ресурси и време. Успехът на даден проект се измерва въз основа на резултатите, отговарящи на предварително определените цели в рамките на бюджета и графика.

Амалгама на науката и изкуството

Предвид горните дефиниции за управление на проекти, е целесъобразно да се категоризира управлението на проекта като амалгама на науката и изкуството. Може да се смята за наука, защото включва различни инструменти, техники, процеси и т.н., които са съществени за науката. Управлението на проекти зависи в голяма степен от инструментите и процесите, които помагат за постигането на целите и успешното завършване на проекта.

Управлението на проекта е наука?

Не може да се каже, че управлението на проекти е наука, защото включва хора и организационна динамика. Оттук и аргументът, че управлението на проекти е изкуство. Макар че това е дейност, която е базирана на инструменти, тя зависи в голяма степен от правилните хора и правилните умения. Тя зависи от опитен и ефективен Ръководител на проекта или мениджър и внимателно подбран екип на проекта. Също така зависи и от динамиката на хората, техните лидерски умения, как общуват и т.н., които могат да доведат до прекъсване на проекта. Всички участници в проекта трябва да работят като едно звено, да умеят да комуникират и в същото време да могат да се мотивират взаимно, с цел – реализация на проекта и да разрешаване на възникналите проблемите по време на изпълнение на проекта.

Разбира се, управлението на проекти не е чиста наука или чисто изкуство. За успешното управление на проекта трябва да се обърне внимание както на науката, така и на изкуството и да се изберат подходящите инструменти, процеси, техники и методи и в същото време да се обръща внимание на избора на подходящите хора, работата по културата, комуникациите и лидерството.