УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ И “ЗЕЛЕНИ ИДЕИ”

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ И “ЗЕЛЕНИ ИДЕИ”

В днешното общество е широко разпространено организирането на “зелени” кампании. Каузата е добра. Наше задължение е да намалим въглеродните емисии, зависимостта ни от невъзобновяеми енергийни източници и да рециклираме. Има много дейности, които проектовите ръководители могат да предприемат, за да допринесат за тази достойна кауза. Част от тези дейности е спазването на добри производствени практики, но кои са “големите инициативи”?

1.    Насочете усилията си към увеличаване на енергийната ефективност, намаляване на въглеродните емисии, опазване на водите и минимизиране на отпадъците: Има много инициативи, които може да се предприемат за постигане на някоя от тези четири общи цели. Например използване на софтуер, който автоматично се изключва, когато не се използват мониторите може да доведе до намаление на въглеродните емисии. Ако работите в производството, строителството или тежката промишленост възможностите за боравене с тези четири фактора са много и разнообразни.

2.    Мислете още при проектирането – мисълта за околната среда в етапа на проектиране на крайния продукт е от решаващо значение. Като проектов мениджър имате възможност да повлияете пряко за “зеленото” мислене на лицата, отговорни за проектирането.

3.    Направете промяна по веригата от доставчици – всички програми и проекти разчитат на доставчици. Начинът по който избирате вашите партньори, оказва влияние на крайния продукт. При изискване от ваша страна за сертификати за устойчиви практики от партньорите ви те ще спазват тези практики. Този принцип се отнася за всички доставки – от “зелено мислене” при доставката материали до минимизиране на опаковките им за намаляване на отпадъците. Съвети от страна на правителства и неправителствени организации има в изобилие. Трябва да се вземат в предвид конкретните условия в съответната държава.

В допълнение към тези три основни направления даваме някои други примери за “зелени инициативи”:

4.    Включване на инициативи за опазване на околната среда и устойчиво развитие в плана за управление на проекта. Примери за такива задачи могат да включват:
•    Доставки – критериите за избор трябва да се основават на устойчивото развитие и опазването на околната среда.
•    Организиране на виртуални срещи на екипа – примерно организиране на виртуални обучения. Пътуване само когато е наложително – при важни моменти от даден проект. Технологиите са напреднали достатъчно и предлагат възможности за видео конференции, видео стрийминг и други подобни форми, които намаляват необходимостта от срещи лице в лице.
•    Осигуряване на средства за рециклиране при виртуални срещи и срещи лице в лице. По време на срещи лице в лице в допълнение ръководителят на проекта може да изисква използването на обществен транспорт до мястото на срещата и наемане на “зелени” доставчици.
•    Изискване към екипа на проекта да актуализират електронните си подписите. Добра идея е да се впишат фрази като: бъди зелен. Моля не печатайте това съобщение освен ако не е абсолютно наложително.
•    Включете в бланките, програмите, презентациите и докладите на вашия проект шаблони, наблягащи на “зеленото”. Устно напомняйте на членовете на екипа да отпечатват само това, което е абсолютно необходимо.
•    Изисквайте само електронни копия на проектна документация, когато е възможно.
•    Факс на PDF услуги: Използването на тези услуги е приложимо, когато договорите са част от вашия проект. Когато участници в проекта изпращат с факс документи, вместо да ги печатат, те могат да ги конвертират в PDF формат и автоматично да ги изпращат по електронната поща до всички необходими адреси.

5.    Използвайте вашите умения за управление на проекти за подобряване на общността, в която живеете – опитайте да намерите приложение на своите управленчески умения в различни обществени проекти и обърнете внимание на природосъобразни начини за подобряване на общността.

Тази статия показва само малка част от възможностите за ” зелени” инициативи. Независимо от отрасъла, организацията, или от вида на проекта, възможностите са в изобилие. Проектовите ръководители трябва да да насърчават тяхното прилагане.
На последно място, “зелено” е доброто управление на проекти. “Зелените” инициативи не са само от полза за околната среда. Те имат положително влияние върху здравето и благосъстоянието на служителите и може да помогнат за поддържане на рентабилността на даден проект или организация.