УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

Управление на риска е важен аспект при разработването на проект.

Какво представлява рискът?
Рискът е възможност за претърпяване на неуспех или загуба. Рисковете са заложени във всеки един проект и могат да бъдат разглеждани като фактор, повлияващ върху прогреса или целите на проекта.Управлението на риска може да бъде дефинирано като „култура, процеси и структури, които са насочени към реализация на потенциалните възможности.

Какво представлява управлението на риска?
Управлението на риска може да бъде дефинирано като „култура, процеси и структури, които са насочени към реализация на потенциалните възможности.
От гледна точка на управлението на проекти, управлението на риска е продължителен процес, протичащ през целия жизнен цикъл на проекта, търсейки идентифицирането на потенциалните рискове, оценяване на възможни въздействия, разработване на мониторингови схеми.

Идентифициране на рисковете
Откриването на рискове е продължителен процес. Всеки един участващ в проекта трябва да бъде насърчен да обмисля потенцилани проблеми, които могат да възникнат и да бъдат добавени към регистъра на рисковете, който включва списък с всички рискове към проекта.
Ако Вие сте ръководител на проект, тогава е необходимо да помислите за регулярни работни срещи с екипа на проекта и с ключовите засегнати страни. Тези срещи са с цел подтикване откриването на допълнителни рискове, както и да се подпомогне развитието на нови стратегии.

Оценка на риска
По принцип отговорност на ръководителя на проекта е да се увери, че всички нови рискове са коректно оценени щом бъдат въведени в регистъра на рисковете. При по-мащабните проекти се назначава риск мениджър, който носи тази отговорност.
Първата стъпка при оценката на риска е определяне неговата валидност. Това включва уверяване,че рискът не се дублира в регистъра и също така идентифициране и разпределяне на проблемите.

Мониторинг и контрол
Всеки един от рисковете трябва да бъде насочен към човека, който носи отговорност за определяне на подходяща стратегия за наблюдение на риска на текущата база. Уверете се, че този човек осъзнава и отговаря за специфичните рискове. Уверете се, че за всеки един риск са идентифицирани една или няколко смекчаващи мерки.
В повечето случаи активната стратегия е задължителна, за да намали вероятността от възникване на риск и за справяне с възможното въздействие. От съществено значение е определяне на ясни и реалистични дати за постигане намаляване на риска.

Ескалация
Всеки риск се оценява като с потенциално значително отражение върху проекта. Рискът се увеличава, когато необходимите действия са закъснели . Пътят за повишаването ще зависи от структурата на проекта за управление и е вероятно да включва проект или програма, инвеститор на проекта и управителен съвет.

Подобряване сигурността на изпълнение на проекта
Правилното управление на риска увеличава възможността за успех на проекта като намаляват вероятността за негативно влияние върху проекта. Чрез проактивно идентифициране и подготовка за потенциални проблеми през целия жизнен цикъл на проекта, Вие ще бъдете подготвен за предизвикателствата, които могат да възникнат и може да намалите шанса за потенциални заплахи.

Write a Reply or Comment


*