ФАЗИ НА ПРОЕКТА

ФАЗИ НА ПРОЕКТА

Науката за управление на проекти разделя проекта на пет стандартни фази. Всяка фаза се свързва с определени процеси и дейности, а понякога самите те се припокриват.

Първата фаза е да започнем проекта. Изготвяне на уведомление, последвано от предложение за проект, а след това, разбира се одобрение и гарантирано  финансиране. От началото до края на проекта трябва да бъде взето предвид по етапната работа или разглеждането на проекта като цяло, но разделен на етапи. Информацията за дейността от Доклад за приключване в края на проекта трябва да бъдат разгледани по време на етапа на предложението и цялата работа по етапи.

Планиране – дефиниране и изясняване на целите на процеса, подготовка на проектни планове и свързаните с тях под-планове за стартиране на проекта, след това набиране и окончателното разпределение на средствата.

Изпълнение – Изпълнение на плановете на проекта; координиране на хора и други ресурси за изпълнение на плановете за проекта. Обикновено, това е най-дългата фаза на проекта.

Контролиране /инвеститорски контрол/  – гарантиране, че целите на проекта са изпълнени чрез редовно наблюдение и измерване на напредъка, за да видите какви отклонения от плановете могат да възникнат и съответно да предприемете коригиращи действия, когато е необходимо; проследяване на вариациите и промените. Контрола и надзора много често се  припокриват с други фази.

Приключване – Довеждане на проекта  до край: формализиране и приемане на приключването на проекта; финализиране на Доклад за приключване, а за големи проекти, провеждане на преглед след изпълнение.

Ръководителят на проекта не е непременно този, който ще улесни всяка дейност, например, регионален мениджър може да подготви проектно предложение с ръководителя  на проекта и да бъде назначен след това. Някой външни за проекта хора следва да извършват преглед на прилагането на мнението, ако е необходимо.