ФУНКЦИИ НА ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ

ФУНКЦИИ НА ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ

Инвеститорският контрол е необходим процес, който се осъществява по време на строителната дейност при строителство на жилищни, търговски, промишлени сгради, пътища, спортни съоръжения и др.

Контролът и мониторингът на качеството при строителните процеси са от изключително значение, имайки предвид, че и минимален „недостатък“ в проекта би могъл да причини сериозни проблеми.

– Дефиниране на изискванията

Първата стъпка, която трябва да бъде предприета при инвеститорския контрол, е да се дефинират изискванията на клиента.
Въз основа на точните изисквания, е възможно последващо развитие на проекта. По време на фазата на проектиране се взима решение и относно необходимите строителни материали. Дефинират се и стандартите за качество на строителната структура с цел определяне на съпътстващите етапи от процеса на инвеститорски контрол.

Провеждат се и различни тестове за определяне на теренните и климатични  условия на територията на обекта.По време на строителството е необходимо съгласуване с различни закони за защита на околната среда.
Разглеждането на този етап ще помогне в правилното планиране на дизайн и избор на строителни материали.

Следва да се гарантира, че строителната дейност причинява минимално шумово натоварване, не води до замърсяване на близките водни източници и не представлява неудобство за хората, живеещи наблизо.

– Изисквания за строителните материали

По време на този етап, всички материали и консумативи, които ще се изискват в процеса на строителството се изброяват заедно с техните спецификации. Конкретната марка и сертифицирането на продуктите, които трябва да бъдат използвани при строителството също са уточняват.  Основен критерий при избора на материали е до колко те отговарят на поставените изисквания за дизайн и качество.

– Планиране

След като са определени дизайнът и спецификациите на използваните материали, следващата стъпка е да се осъществи планиране на работния процес за успешното приключване на поставените задачи. Целият процес се документира за бъдещи референции.

– Тестване на материалите

Преди използването на материалите е необходимо извършването на определени тестове , гарантиращи изискуемото качество.Материалите могат да бъдат тествани от вътрешни лаборатории или от страна на външни лаборатории. Въз основа на резултати от проучвания, материалът бива одобрен или неодобрен.

– Качество по време на строителната фаза

Спазването на стандартите за качество, които са решени в предходните етапи е от приоритетно значение. С оглед недопускането на нарушения по отношение на изискванията за качество, се предприемат различни строителни мерки.
Проверка се извършва и на качеството на изпълнените дейности до този етап с помощта на вътрешни и външни одити.

При недостигане на определени стандарти за качество, в който и да е етап от строителния процес, е необходимо да се определи причината и тя да бъде преодоляна.

Накратко, качеството не може да бъде пренебрегвано в строителната индустрия, тъй като преките и косвените щети представляват прекалено висока цена за проектния бюджет.