Завод за производство на електронни и механични части за автомобилната индустрия, гр. Русе

Завод за производство на електронни и механични части за автомобилната индустрия, гр. Русе

Завод за производство на електронни и механични части за автомобилната индустрия в ПИ 63427.85.30 и 85.3, местност „Слатина”, по кад. карта на град Русе

Инвеститор: “Витте Аутомотив България” ЕООД          Дата на завършване: 2014 г.          РЗП: 15 502м2

Сградите формират единна блокова структура, ориентирана успоредно на северната регулационна линия, като етапността ще се осъществява в източна посока. От западната страна, успоредно на довеждащия до зоната път е разположен паркинг за служители и работници, с възможност за двуетапна реализация. В паркинга се влиза в средната зона, през контролиран с автоматични бариери вход. Главното влизане на служебните автомобили и товарния транспорт се извършва от южната страна, през контролиран с жива охрана вход с разделяне на потоците. Портиерната сграда е предназначена за денонощно присъствие на персонал и контролира както транспортните средства, така и пешеходния достъп до предприятието. Офисната сграда е разположена непосредствено срещу главния подход към предприятието, като осигурява необходимата представителност. Пред сградата е оформена паркова зона. В предприятието ще работят общо 100 души административен персонал и 350 работници в най голямата смяна.

Производствената сграда е изпълнена със сглобяема стоманена конструкция – колони върху единични фундаменти, надлъжни подструпилни и напречни греди от съставни сечения, съответно на ос 36,00м и 24,00м. като покривът е изпълнен с послоен монтаж на профилна ламарина, минерална вата и битумна мембрана. Административната сграда ще се изпълни като типична монолитна безгредова конструкция с колони и шайби.

Project Description