Завод за гъвкави съединения и аксесоари за санитарна техника, включително офисна част, гр.Добрич

Завод за гъвкави съединения и аксесоари за санитарна техника, включително офисна част, гр.Добрич

Завод за гъвкави съединения и аксесоари за санитарна техника, включително офисна част, I етап, УПИ I, кв.333, на бизнес-зона, гр. Добрич

Инвеститор: Неопърл България ЕООД            Дата на завършване:  22.01.2017 г.               РЗП: 8295 м2

Проектът предвижда изграждане на производствена сграда за гъвкави съединения и аксесоари за санитарна техника. Сградата е с размери 73,66/ 93,08 м. По желание на възложителя в бъдеще ще се извърши разширение на сградата в посока източната граница на имота. На север от производствената сграда е разположен спринклерен резервоар, както и автомобилен паркинг.
В западната част на първо ниво са разположени двата основни входа към сградата – централен, предвиден за посетители и служители на администрацята и служебен, предназначен за работниците в производствената и складова части. В непосредствена близост до входа са разположени санитарно – хигиенните звена, оразмерени спрямо предвидените работни места. На север от служебния вход е обособена столова, отделена от съблекалните и обслужващите ги помещения с коридор. Към нея са предвидени съответно склад и миялно помещение.
На второ ниво, развито в западната и северна част на сградата, са разположени офисни помещения, заседателни зали, санитарни възли, стая за почивка, сървърно помещение и архив. Конструкцията е изпълнена от сглобяеми стоманобетонови елементи. Сградата в по-голямата си част е едноетажна. Изключение прави административната част, която е развита на две нива, разположена по западната и северна фасади.

Project Description