Преустройство на помещение за разширение на производство в ЕПИК, гр. Ботевград

Преустройство на помещение за разширение на производство в ЕПИК, гр. Ботевград

Преустройство на помещение за разширение на производство със застроена площ от 608м2, находящо се в производствена сграда в УПИ XXIV, за производствено-складови дейности в ПИ с идентификатор 05815.301.367 05815.301.367 по КК и КР, кв. 70 по плана на гр. Ботевград, община Ботевград

Инвеститор: “СЕНЗОР-НАЙТ ИНДАСТРИЪЛ” ЕООД Дата на завършване: 2015 год.РЗП: 608м2

Предмет на проекта e преустройство на помещение за разширение на производство със застроена площ от 608 м2 и изграждане на площадка за зареждане на мястото на съществуваща секционна врата в съществуваща производствена сграда.
Предвижда се да се обособят специфични помещения за производство на чипове с почти нулева прахова замърсеност, както и складови помещения към тях. Ще се използват съществуващите санитарни възли, съблекални и точки на достъп към сградата. Фактическия достъп до производствените помещения ще се осъществява през съществуващите обособени входове на сградата за персонал.
Съществуващата сграда е решена със стоманена сглобяема конструктивна носеща система, върху монолитни стоманобетонови фундаменти. Фасадите са оформени с пенополиуретанови и минералватни термопанели на конструкция. Покривната обвивка е изпълнена също посредством термопанели.
Климатичните камери, смукателните вентилатори към локални вентилации, въздуховодите към климатичните камери и тръбопроводите за топлозахранване на камери се монтират върху изградена конструкция на 1 метър над окачения таван на чистите помещения. Въдуховодите на локалните вентилации, отклоненията към хепа-филтрите и нагнетателните решетки се монтират между окачения таван.

Project Description