Разширение и ремонт на складове за готови лекарствени средства, гр. София

Разширение и ремонт на складове за готови лекарствени средства, гр. София

Разширение и ремонт на складове за готови лекарствени средства в УПИ І-735, кв.10 м.“Военна рампа – Запад“ гр. София

Инвеститор : “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД         РЗП : 1100 + 350 м2

Проектът представлява изграждане на нова сграда на две нива, преустройство и разширение на съществуваща сграда и изграждане на нови външни връзки.
Новата сграда е решена на две нива, като на първото ниво е проектиран голям склад и четири транспортни рампи. На второто ниво разпределението е смесено – офиси, складови площи и хладилни складове с положителни температури. Конструкцията е решена със сглобяем стоманобетон и метален покрив. Общото РЗП е 1450 м2.
Преустройството на съществуващата сграда е разработено чрез разширение, вътрешно преустройство, изграждане на нова бетонова рампа и повдигане на съществуващия под в зона „експедиция“. Повдигането е решено чрез изграждането на двоен под с височина 65 см.

Project Description