Ремонт и вътрешно преустройство на съществуващи сгради за техническа и складова база, гр. София

Ремонт и вътрешно преустройство на съществуващи сгради за техническа и складова база, гр. София

Ремонт и вътрешно преустройство на съществуващи сгради за техническа и складова база, гр. София

Инвеститор: „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД   Дата на завършване: 2015 – 2016 г. РЗП: 2907,39 м2

С настоящия проект се предвижда ремонт и вътрешно преустройство на съществуващи сгради за техническа и складова база.
В имота са разположени сграда, салон, хале, трафопост, будка-КАТ (както и ограда, двор, зелена декоративна площ).
Конструкцията на сградите, подлежащи на ремонт и преустройство, е сглобяема, стоманобетонна, комбинирана с подсистема за сглобяеми фасадни елементи. Покривната конструкция се състои от предварително напрегнати стоманобетонни панели.
Предвижда се вътрешно преустройство (промяна на предназначението на някои помещения от съществуващите сгради), във връзка с осигуряване на достъпна среда и по-добро функциониране, както и подмяна на дограма и окачена фасада, направа на топлоизолация с цел подобряване на топлотехническите показатели.
Ще се демонтират всички съществуващи обшивки, облицовки, окачени тавани, настилки, окачени фасади и неносещи панели, както и всички сградни инсталации. Предвиждат се конструктивни промени, свързани с увеличаване на носимоспособността на сградата, монтаж на нова окачена фасада и облицовка, изграждане на някои леки преградни стени, монтаж на алуминиева дограма и окачена фасада, монтаж на топлоизолация и хидроизолация, изцяло нови, съвременни инсталации – електро – силнотокова и слаботокови, ВиК, отоплителна, климатична. Всички вътрешни преградни стени ще бъдат изградени от леки преградни стени, настилките и окачените тавани ще бъдат изградени наново. Всички материали ще бъдат традиционни и сертифицирани, отговарящи на българското законодателство.

Project Description