Технически одит – силозно стопанство с кантар към фуражен цех и монтаж на инсталации в цеха, община Севлиево

Технически одит – силозно стопанство с кантар към фуражен цех и монтаж на инсталации в цеха, община Севлиево

Технически одит – силозно стопанство с кантар към фуражен цех и монтаж на инсталации в цеха, община Севлиево

Инвеститор: “Извор-2005” ООД          Завършен: 02.2015 г.          РЗП: 579,7 m2

На обекта е предвидено изграждане на силозно стопанство с кантар към съществуващ фуражен цех както и монтаж на нови инсталации в цеха. Силозното стопанство се изгражда на 2 етапа, като в първия етап се изграждат 2 силоза с машината за грубо почистване.
Складовото стопанство се  състои се от:
•    Метални силози 3бр. с диаметър ≈ 13м всеки  с вместимост ≈2300 куб.м.; Общ обем – 6900 куб.м.
•    Приемна шахта с навес над нея
•    Елеваторна кула с размери 3×3м ;Н=27м
•    Зърночистачна кула
•    Бункер за бързо товарене на автомобил с диаметър 4.63м; 90 куб.м.;
•    Бункер с конусно дъно за отсевки с диаметър 2.75м; 31куб.м.;
•    Бункери 3 бр. за суровини за фуражния цех; общ обем 90 куб.м.
Силозите и бункерите са изцяло от сглобяеми стоманени конструкции, монтирани върху монолитни стоманобетонови фундаменти.
От страна на „Корект Проект“ ООД беше извършен одит на проекта и изпълнението на горецитирания инвестиционен проект.

Project Description