SWOT АНАЛИЗ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ

SWOT АНАЛИЗ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ

SWOT анализът оценява силните, слабите страни, възможностите и рисковете за даден проект. Този метод се използва за на контрол в сферата на планиране и оценяване на рисковете. Той е средство за подчертаване на точките в проекта, в които е възможно възползване от предимствата му с цел облагодетелстване на целия проект или на отделни елементи от него. Този подход се използва и за изследване на определени дейности в проекта, за оптимизиране потенциала им, както и за оценяване на рисковете и минимизирането им.
SWOT анализът обикновено се прави в първоначалната фаза на проекта, при самото му инициране. По този начин елементите на анализа могат да формират основата за плана на проекта, а в по-късен етап може да бъде използван при настъпването на усложнения по отношение на план-графика, проектовия бюджет и други.

Изпълнение на SWOT анализ:

SWOT анализът винаги трябва да има цел, ясна за ръководителя на проекта, заинтересованите страни и проектовия екип. Ако анализът се извършва при стартиране на проекта, то целта вероятно ще е насочена към цялостно идентифициране на необходимите дейности и потенциалните рискове, за да може планът да бъде приведен в действие.

При прилагане към текущ проект целта на анализа ще бъде обвързана с преоценка на графика и бюджета.

Целите на всеки SWOT анализ са различни и не съществува стандартен набор от предварително определени въпроси за всяка ситуация. В зависимост от спешността на приключване на анализа и започване на фазата на планиране може да се наложи предварително изпращане на определени насочващи въпроси, осигуряващи информация в по-ранен етап.
Типичните въпроси за всяка част от анализа са предствени по-долу.

Силни страни:
• Притежава ли компанията наличните умения за осъществяване на задачите в проекта?
• Определен ли е бюджет за проекта?
• Какви са бизнес ползите от завърършването на проекта?
• Проектът изисква ли нови технологии на работа?
• Какъв е професионалният опит на екипа на проекта?

Слаби страни:
• Осигурена ли е надеждна оценка на наличните разходи?
• Осигурен ли е бюджетът за непредвидени разходи?
• Какви са недостатъците на проекта?
• Необходимо ли е възлагането на проекта на външни изпълнители?
• Реалистична ли е предложената схема?

Възможности:
• Възможно ли е проектът да бъде отнесен към национално или международно равнище?
• Какви са слабостите на конкурентите?
• Какви са последните тенденции в бранша?
• Има ли предстоящо технологично развитие?

Заплахи:
• Има ли утвърдена вече конкуренция на пазара?
• Трудно ли е осигуряването на опитен персонал?
• Тествана ли е новата технология?
• Възможно ли е националните или глобални икономически условия да влияят на проекта?

Извършването на задълбочен SWOT анализ в началото или във всеки етап от проекта предоставя подробна информация, която подпомага планирането и вземането на проектови решения.