ДЕСЕТ ПРИЧИНИ, НАЛАГАЩИ НУЖДАТА ОТ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРОЕКТ МЕНИДЖМЪНТ

ДЕСЕТ ПРИЧИНИ, НАЛАГАЩИ НУЖДАТА ОТ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРОЕКТ МЕНИДЖМЪНТ

Изправени сте пред въпроса “Необходим ли е наистина Проект Мениджър?”
Всеки проект мениджър трябва добре да знае причините, налагащи нуждата от професионално управление на проекти и начина, по който да ги представи на своя клиент, така че той да е убеден, че отговорът е „Да, винаги се нуждаем от помощта на проект мениджър, който да упражнява инвеститорски контрол и да гарантира успешното осъществяване на проекта!“.
Ние Ви представяме 10 причини, налагащи нуждата от професионален проект мениджмънт:
1.    Подготовка
Несигурността в един проект, често се превръща в проблем, при наличието на проект мениджър той ще интегрира ефективно управление на риска от самото начало на проекта, така че всеки потенциален проблем ще се сблъсква с добре изградена стратегията за управление на риска.
2.    Проучване
В началото на проекта биха могли да се правят предположенията за очакваните процеси и рамка на участниците. Един отличен проект мениджър ще проучи нуждите на клиента и неговите очаквания, потенциалните пречки, информацията, която е получена от клиента и информация, която трябва да бъде предоставена на клиента. Проект мениджъра трябва да работи с идеята, че предположенията никога не трябва да водят проекта, което е от ключово значение за управлението на един проект и за неговия успех.
3.    Комуникация
Комуникацията е от ключово значение за поддържане на контрола върху проекта, което позволява на заинтересованите страни възможността да са запознати със всички събития, проблеми и успехи. Ролята на Проект Мениджъра и в частност инвеститорския контрол е от изключително значение при изготвянето на комуникационен план, който създава открит диалог и възможност за разглеждане на всички възникнали въпроси.
4.    Контрол
Използвайки придобитите знания, натрупания опит, подходящ софтуер и солидна рамка за управление на проекти, инвеститорския контрол, част от екипа на проект мениджъра може да въведе поредица от дейности, които намаляват евентуални грешки, контролират тези грешки, ако се случат и водят проекта към успешното завършване в срок и в рамките на определения бюджет.
5.    Критичен път
Всеки проект включва серия от задачи, всяка със свои собствени предизвикателства и потенциални проблеми. Ръководителят на проекта ще определи критичния път на задачите и ще ги подреди в оптимална последователност, което ще води проекта към успешно приключване.
6.    Обосновка
Добрия проект мениджър използва началната фаза на проекта в своя полза, събирайки цялата налична информация и създавайки досие на проекта. Това досие създава бизнес обосновка, която може да се регулира и да бъде представяна на различни заинтересовани страни.
7.    Ръководене на екипа
Ключово умение на проект мениджъра е лидерството и част от това лидерство е поддържането на екипа фокусиран върху цялата картина. Проект мениджъра има за цел да води екипа си към успешно осъществени дейности, да оползотворява времето в организиране и фокусиране в проекта и членовете на екипа си, гарантирайки, че всеки етап е планиран, документиран и завършен навреме.
8.    Успешни резултати
Ръководителя на проекта е фокусиран върху сроковете и бюджета на проекта и има за цел осигуряване на успешни резултати. Това наистина е ключът към успешен резултат и обяснява защо във всеки един проект е необходима намесата на проект мениджър, който да поддържа оптимална производителност до успешно завършване на проекта.


9.    Управление на промените

Ефективен Проект Мениджмънт означава да има яснота за възможните малки промени, които в даден момент могат да поведат проекта в рискована посока. Познавайки тези малки промени в обхвата, проект мениджъра ще знае как да идентифицира рисковете за проекта и как да регулира процеса, така че да бъдат изпълнени първоначалните очаквания на клиента и срещу всички потенциални рискове да се противодейства с добре обмислена стратегията.
10.    Поуки
Когато Вашия проект върви към своя край, Вие ще трябва да преразгледате всички фази на проекта и да си извадите поуки колко успешни са били те. Всички етапи на проекта следва да са анализирани и преразгледани, за да се даде възможност на Инвеститора да определи зоните, които се нуждаят от подобряване и да приложи успешните тактики в бъдещи проекти. Всички поуки положителни или отрицателни следва да бъдат документирани за справка в бъдеще, което облагодетелства бъдещата работа.

 

Write a Reply or Comment


*