ПЪРВИЯТ ПРОЕКТ

ПЪРВИЯТ ПРОЕКТ

При ръководенето на Вашият първи строителен проект е важно да знаете основните точки и процеси, които обхваща той. Това ще помогне правилно да разчетете бюджета и времето, за което ще изпълните проекта. При спазването на следните насоки, неизбежно ще изпъкнeте като добър професионалист във вашата област!

1. Определяне /дефиниране / на проекта

Едно от първите неща, които правим е да си зададем въпроса „Какви са Вашите цели?” Това трябва да бъде Вашата отправна точка. Обсъдете с Вашия ръководител и ключови участници, какво се очаква от тях, какви цели си поставяте заедно и какво трябва да направите за да ги реализирате.

2. Залагане на ясна управленска структура и изясняване на ролите в проекта

Каква е Вашата роля и какви са ролите на всички участници? Ние открихме, че когато са ясно определени, това наистина помага за постигане заложените цели. Напишете какво трябва да се направи и дискутира по проекта, за да може всеки да спазва своята роля и изпълнява своите задължения.

3. Определяне и управление на рисковете

Много проекти се провалят, защото нещо „неочаквано” се случва. Проста оценка на това, което е вероятно да се обърка ще помогне за идентифициране на най-вероятните събития, които могат да повлияят на проекта. Определете степента на риска и се уверете, че преглеждате всичките си рискове на регулярна основа. Нещо, което не е риск в момента, може да се окаже такъв след месец време.

4. Не забравяйте хората

Идентифициране и управление на участниците в проекта. Определете какви са техните изисквания към Вас като ръководител и какво точно Вие желаете от тях. Вие трябва да посочите дали тези хора трябва да работят на групи или индивидуално в проекта. След като го направите,трябва да предприемите действия за управление на отделните лица или група. Като анализ на риска трябва да продължи този процес през целия път на проекта, до неговото реализиране.

5. Разработване на план за силен проект

Гарантира, че Вашия план на проекта е надежден. Как? Определете всички дейности, на които трябва да обърнете допълнително внимание. Отделете нужното време за да оцените риска и да се справите с тях. Използвайте таблица, в която да опишете всички видове дейности, порядъка, в който трябва да се изпълняват и отбелязвайте вече изпълнените дейности.
Използвайте проценти, за да Ви помогнат да направите по-точна оценка, т.е. запитайте се колко сте уверен за постигане на дейността в дадено време срещу точно определения бюджет. Ако сте по-малко от 80 % уверени, преизчислите времето, риска и бюджета докато постигнете увереност поне 80 %.

6. Доставят това, което казвате да се достави

Разработете система за следене и контрол на проекта в най-ранна фаза. Изяснете си каква е ролята на вашия старши мениджър за да сте сигурни , че няма да сте “затънали” с попълване на доклади за проекта. Използвайте прости отчети да показвате напредъка на проекта. Правете кратки срещи по проекта (съобразно вашия план-график на проекта) за да сте сигурни, че ще се достави каквото трябва.

7. Справяне с проблеми на проекта

Старайте се да не променяте своя проект! Въпреки всичко предварително се уверете, че ако възникнат такива, имате време и възможност за справянето с тях. Определете как проблема ще въздейства върху цялостния Ви план на действие, /например бюджет, цели и т.н./, преди да се съгласите с него.

8. Формално затворете вашия проект

Вие трябва да планирате да проведете заключителна среща относно Вашия проект с Вашите ангажирани доставчици. Споделете Вашия план за реализация, за да сте сигурни, че нещата ще се случат. Използвайте помощник за да сте сигурни, че всички познания са споделени с членовете на екипа и официално затворете проекта.

Надявам се така описаните точки са разбираеми за Вас и че ще ви бъдат от помощ. Разбира се в такава кратка статия може само да маркираме основните позиции и теми, които могат допълнително да бъдат подробно анализирани.

Write a Reply or Comment


*